منوی سمت راست

الگوهای تعیین ارزش دارایی ها

۴۹۵ دانلود
رایگان
115.53MB
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

استانداردهای حسابداری هرجایی که از دارایی و بدهی سخن میگه سخن از ارزش و ارزشگذاری هست . ارزش اولیه تجدید شناخت و قطع شناخت . در این محتوای آموزشی به اندازه گیری و الگوهای تعیین ارزش دارایی پرداخته شده است . اینکه بهترین الگوی تعیین ارزش یک دارایی چیست . با کدام الگو و خاصه باید ارزش ریالی دارایی رو توصیف کرد .